Noord

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van het Nederlands Loodswezen alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Het Nederlands Loodswezen is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Nederlands Loodswezen. Het Nederlands Loodswezen is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Het Nederlands Loodswezen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij het Nederlands Loodswezen. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van het Nederlands Loodswezen in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van het Nederlands Loodswezen en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Nederlands Loodswezen.

Cookie Policy
Bij uw gebruik van de site verzamelen wij door middel van zgn.cookies, informatie over uw gebruik van de site. Dit doen wij om de site beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken

Cookie policy voor gebruik van session cookies
Bij uw gebruik van de site verzamelen wij door middel van zgn. session cookies informatie over uw gebruik van de site. Dit doen wij om uw toegang tot volgende pagina´s van de site te faciliteren. Bij het einde van uw bezoek van de site worden de session-cookies verwijderd. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Uw gebruik van de site zal dan [mogelijk hindering of] vertraging ondervinden. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Privacy policy
Verzamelde gegevens op deze website zijn NAW-gegevens ten behoeve van het versturen van informatie over het Loodswezen of reacties op sollicitaties. De verwerking van gegevens valt onder het vrijstellingsbesluit en de verwerking hoeft derhalve niet bij het CPB te worden aangemeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Nederlands Loodswezen
Postbus 830 3000 AV ROTTERDAM
communicatie@loodswezen.nl